Navigace

Obsah

Výpůjční řád


Čtenářem v Městské knihovně v Klimkovicích se může stát každý občan. Na základě přihlášky s údaji ověřenými z občanského průkazu obdrží občan čtenářský průkaz.

Děti do 15 let vyplní přihlášku, kterou musí potvrdit rodiče na důkaz toho, že nesou hmotnou zodpovědnost za knihy vypůjčené jejich dětmi.

Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiného občana či knihovnu v jiném místě. Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit knihovně. Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníků knihovny. Výpůjční doba je 6 týdnů na všechny druhy knih a 14 dnů na časopisy a jiné informační dokumenty, které knihovna půjčuje nebo jejich zapůjčení na žádost čtenáře může zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Knihovna může pro některé zapůjčené knihy, časopisy a informační dokumenty stanovit i kratší výpůjční lhůtu. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční Ihůty(telefonicky, e-mailem), prostřednictvím svého čtenářského konta v katalogu knihovny, a při druhé žádosti je povinen zapůjčené dokumenty předložit.

Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou čtenářům zapůjčovány jen v prostorách knihovny za studijními účely.

Čtenáři ručí za zapůjčené knihy, časopisy a informační dokumenty osobně, nesmí je zapůjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit. Případně ztracené nebo poškozené je povinen nahradit stejným způsobem. U znatelného poškození titulu knihovna doporučuje čtenáři zakoupit stejnou knihu (stejný díl) za běžnou pořizovací cenu. U cenných a nedostupných publikací může knihovna požadovat náhradu ve formě fotokopie nebo úhradu nákladů do výše pořízení fotokopie. Zjištěná poškození publikací je čtenář povinen ohlásit knihovně, jinak za ně zodpovídá sám a bude po něm vyžadována náhrada vzniklé škody.

Čtenář může písemně nebo ústně vznášet stížnosti, podněty, připomínky a doporučení k otázkám týkajících se provozu knihovny a jejich služeb čtenářům. email: knihovna@mesto-klimkovice.cz, tel: 556 420 118 nebo Město Klimkovice starosta@mesto-klimkovice.cz

Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníky knihovny k ukončení registrace.


Knihovna vyžaduje tyto nezbytné platby:
Roční poplatky:
dospělí čtenáři 150,-Kč
důchodci (starobní) 100,-Kč
důchodci nad 80 let - zdarma
děti a studenti do 18 let do 15 let 50,-Kč


Upomínky:

Před uplynutím výpůjční doby AKS Tritius upozorní čtenáře tzv. předupomínkou, že se blíží doba k vrácení půjčeného dokumentu.

1. písemná upomínka 15,-Kč
2. písemná upomínka 30,-Kč
3. písemná upomínka 45,-Kč
doporučený dopis 100,-Kč

Upomínky se automaticky navyšují po 14 dnech výpůjčky.

Jestliže se čtenář nedostaví do knihovny po třetím upomenutí nebo nereaguje na doporučený dopis (poslední výzvu ke vrácení nebo úhradě), bude příslušnému soudu, prostřednictvím městského úřadu jako majitelem knižního fondu, podána rozkazní žaloba na vymáhání příslušné částky. Za ztrátu knihy nebo časopisů a informačních dokumentů zaplatí čtenář nejméně výši pořizovací ceny, a to dle návrhu vedoucí knihovny.

Za zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny hradí čtenář všechny náklady s tím spojené. Pracovníci knihovny jsou povinni s tímto výpůjčním řádem seznámit každého čtenáře. Tento výpůjční řád Městské knihovny v Klimkovicích byl schválen městskou radou dne 30.1.2001

Dodatek č. 1 k provoznímu řádu internetu

Užívání internetu není zpoplatněno. Uživatelé musí respektovat organizační pokyny pracovníků knihovny. Platba pouze za vytištění dokumentu tiskárnou- A4 jednostranná černobílá - text 2,- Kč


Dodatek nabývá účinnosti 1.5.2007.

Další služby poskytované knihovnou:

MVS - Meziknihovní výpůjční služba se řídí pokyny knihovny, která nám knihu zašle a vypůjčí
(většinou na 1 měsíc), služba je zdarma, platí se poštovné 100,- Kč, dle běžných cen poskytovaných poštou.

E- výpůjčky - pro čtenáře je zajištěna služba tzv. e-vypůjček (E- reading) prostřednictvím firmy Palm knihy. Vše vám rádi vysvětlíme a poradíme. Služba je zdarma (stahování e- knih do mobilů a čteček), služba je hrazena díky dotačnímu programu VISK 3 z dotací MK ČR. Knihy se budou moci stahovat do vyčerpání limitu (400 knih).


Kopírování

  • černobílá kopie A4 jednostranná: 2 Kč
  • A4 oboustranná: 4 Kč
  • A3 jednostranná: 4 Kč
  • A3 oboustranná: 8 Kč