Navigace

Obsah

Knihovní řád - výtah z knihovního řádu


Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.
 • Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů: ( GDPR)
  Město Klimkovice je správcem osobních údajů v souladu s ustanovením čl.13 a následujících nařízení
  Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen " obecné nařízení o ochraně osobních údajů")
 • Město Klimkovice zpracováná osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, která může být individuální pro jednotlivé účely zpracování. Pokud město Klimkovice zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  1. požadovat od města informaci o zpracování vašich osobních údajů,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že jsou nepřesné) aj.
 • Svá práva vůči městu Klimkovice uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Požadavky jsou přijimány prostřednictvím emailové adresy:  poverenec@mesto-klimkovice.cz nebo emailové adresy zaměstnanců, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, osobně (žadatel se ztotožní pomocí předloženého dokladu totožnosti), prostřednictvím datové schránky ximbfsi, nebo prostřednictvím poštovní zásilky s ověřeným podpisem žadatele na žádosti.

Celé znění nařízení GDPR  je k dispozici k nahlédnutí v městské knihovně nebo na mětském úřadě.


Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.


Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu vám na požádání poskytneme v městské knihovně.